วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑  เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าวให้กับหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) รุ่นที่ ๑/๖๒ โดยจัดให้
นายพัชรวัฒน์   สืบสายอ่อน หน.ฝ่ายรวบรวมข่าวสารภาครัฐ ปขร.สขว.ฯ และ พ.ท.บรรเทิง  แสงดอกไม้  ผช.หน.ชรต.ปขร.ฯ/ผู้ประสานงานเครือข่ายข่าวประชาชน
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เครือข่ายข่าวภัยคุกคามความมั่นคงและการเฝ้าระวัง" โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน  ณ  ร้อย.ลว.ไกล ๑ เขตหลักสี่ กทม.

37746  37748  37752  37753  37754  37755  37757  37759  38148  38150  38151  38160  38177  38178  38179