วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ปขร.สขว.กอ.รมน.จัดประชุมพบปะพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายมวลชน "กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ตำราสร้างแผ่นดิน" วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต  และขยายเครือข่ายข่าวประชาชน  โดยมี  พ.อ.กฤษณีรีน   เบ้าลี  ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.
เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจาก จ.น่าน , จ.สุรินทร์, จ.สระบุรี และ กทม. จำนวน 25 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน. (วังรัตนาภา)
69257  69269 0 319976
วันที่ ๑๙ ก.พ.๖๓ สำนักการข่าว กอ.รมน. โดย ปขร.สขว.กอ.รมน. มอบหมายให้ พ.อ.หญิง สุพรรณนิการ์   ไตรนภากุล นักวิชาการ ฝ่ายรวบรวมตรวจสอบข่าวสาร ปขร.สขว.กอ.รมน. และ
พ.ท.บรรเทิง   แสงดอกไม้  หน.ฝ่ายงานข่าวภาคประชาชน ปขร.สขว.กอ.รมน.  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน.ครบรอบ ๑๒ ปี   โดยมี พล.อ.อภิรัชต์    คงสมพงษ์ รอง ผอ.รมน.
เป็นประธานในพิธี  ณ.ห้องอเนกประสงค์ ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.                                     .
807410 1582092012523 1613093 1612482 
วันที่  ๑๓  ก.พ.๖๓  เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐   ปขร.สขว.กอ.รมน. จัดประชุมพบปะพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายมวลชน กลุ่มสภานักวิชาการ สช.มน.กอ.รมน.  วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ
หน่วยงาน / องค์กร ชี้แจงภารกิจ และงานเครือข่ายข่าว ปชช. เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน และเป็นการเสริมการปฏิบัติงานด้านการข่าวให้แก่หน่วยข่าวหลักในงาน
สำคัญต่าง ๆ  โดยมี  พล.ต.สาละวิน  อุทรักษ์  รอง ผอ.สขว.กอ.รมน.(๒)  เป็นประธาน   พร้อมด้วย ผู้แทน  สมท.กอ.รมน. และ ผู้แทนกลุ่มสภานักวิชาการ   จำนวน  ๓๕   คน
เข้าร่วมประชุมหารือ  ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน.(วังรัตนาภา) 
42    117264   3
วันที่  ๕   ก.พ.๖๓   เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐  ปขร.สขว.กอ.รมน.  จัดประชุมคณะทำงานด้านเครือข่ายข่าวประชาชน   ครั้งที่   ๒/๒๕๖๓   โดยมี  พล.ท. วัชระ  พิทยานรเศรษฐ
ผอ.สขว.กอ.รมน.   เป็นประธาน     พร้อมด้วย   พ.อ.สังคม  ทำจะดี   ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน.(1)  ,  พ.อ.กฤษณีรีน  เบ้าลี   ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. ,   พ.อ.ปีย์ภัทร   มองเพชร 
รอง ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.  และ  ผู้แทนคณะทำงานเครือข่ายข่าวหน่วยต่าง ๆ  ร่วมประชุม   ณ   ห้องประชุม   ปขร.สขว.กอ.รมน.( วังรัตนาภา )   เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน
ในไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)  และแผนงานการปฏิบัติงานในห้างต่อไป  รวมทั้งบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลของคณะทำงานเครือข่ายข่าวประชาชน
ดูรูป          
 297048  641922  641921
วันที่ ๘ - ๑๐ ม.ค.๖๓ ปขร.สขว.กอ.รมน. มอบหมายให้ พ.ท.บรรเทิง แสงดอกไม้ หน.ชรต.ปขร.สขว.กอ.รมน.  เป็นผู้แทนหน่วย  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.)โดยมีผู้แทน ศอป.โครงการฯ ทั้ง ๑๑ แห่ง ได้มีการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน, การบรรยายพิเศษ โดย
พล.ท.ปัณณทัต กาจนะวสิต ผอ.สมท.กอ.รมน., การบรรยายพิเศษ และ นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผอ.กองประสานงานพื้นที่ ๔ สำนักงาน กปร., การสัมมนาระดมความคิดในเรื่องบทบาท
ของ จนท.ศอป ในการพัฒนาชุมชน และการนำแนวทางโครงการพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งการแถลงผลของกลุ่มสัมมนาทั้ง ๓ กลุ่ม 
ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลช 
1438245 1438312 1439907 1438244
วันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๒  เวลา ๑๑๐๐ – ๑๔๐๐  สำนักการข่าว กอ.รมน.  จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๓   เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมี พล.ท.วัชระ  พิทยานรเศรษฐ
ผอ.สขว.กอ.รมน.เป็นประธาน  ณ สโมสร กรมสารวัตรทหารบก ถ.โยธี กทม.
160325 43121 43136 160330 43126
วันที่  ๒๕ ธ.ค.๖๒   ปขร.สขว.กอ.รมน.  จัดงานรื่นเริงคริสต์มาส  ปีใหม่ ๒๕๖๓ ให้กับกำลังพล และเครือข่ายข่าว ร่วมพบปะสังสรรค์ โดยมี พ.อ.กฤษณีรีน    เบ้าลี   ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. 
เป็นประธาน ณ วังรัตนาภา
42754 20191225 180527 20191225 180103 20191225 181448
วันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๒  สขว.กอ.รมน. โดย ปขร.สขว.กอ.รมน. จัดประชุมเครือข่ายข่าวประชาชน พร้อมทั้งแนะนำหน่วยงาน / องค์กร ชี้แจงภารกิจ และงานเครือข่ายข่าว ปชช. หารือแนวทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน   เพื่อเป็นการเสริมการปฏิบัติด้านการข่าวให้แก่หน่วยข่าวหลักในงานสำคัญต่าง ๆ   โดยมี พ.อ.กฤษณีรีน   เบ้าลี  ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. เป็นประธาน    พร้อมด้วย ผู้แทน
เครือข่ายข่าว  จำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน.(วังรัตนาภา) 
20191219 093314 26949 1277381 20191219 093459 
วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ ปขร.สขว.กอ.รมน.จัดการรอบรมชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร ประจำปี งป.๖๓  ระหว่างวันที่  ๒๘  -  ๒๙ พ.ย.๖๒      ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ จว.น.บ.   โดยมี 
พล.ต.วินิจ พัศดุ รอง ผอ.สขว.กอ.รมน.(๑) เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.อ. ปริท้ศน์  ตรีกาลนนท์ฺ ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน.(๒),พ.อ.กฤษณีรีน เบ้าลี ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. และ พ.อ. ปีย์ภัทร
มองเพชร รอง ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. ร่วมพิธี มีเจ้าหน้าที่ชุด ชรต. เข้าร่วม จำนวน ๙๖ นาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร (ชรต.) ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแล
ของ สขว.กอ.รมน., กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ และ กอ.รมน.จังหวัด สามารถรวบรวมข้อมูลบุคคล/กลุ่มบุคคล เป้าหมาย และข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคง รวมทั้งเป็นการ
เตรียมการเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ให้เป็นเครือข่ายข่าวภาคประชาชนด้วย
4767 20191129 090443 20191129 090516 20191129 133651
วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒   เวลา ๑๔๐๐  สำนักการข่าว กอ.รมน. โดย ปขร.สขว.กอ.รมน. จัดประชุมคณะทำงาน และเครือข่ายข่าวประชาชนในการเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวัง
เสริมการปฏิบัติด้านการข่าวให้แก่หน่วยข่าวหลักในการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยมี พ.อ.กฤษณีรีน   เบ้าลี  ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. พร้อมด้วย ผู้แทน
จากหน่วยต่าง ๆ และผู้แทนเครือข่ายข่าว  จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมทั้งแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน. 
496454 496448  496444 7443
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ เวลา  ๐๙๓๐  -  ๑๑๐๐   สำนักการข่าว  กอ.รมน. โดย ปขร.สขว.กอ.รมน.  สนับสนุนการบรรยายงานข่าวให้กับ  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  โดยมอบหมายให้ 
พ.ท.บรรเทิง แสงดอกไม้ และ นายพัชรวัฒน์ สืบสายอ่อน พร้อมคณะ บรรยายในหัวข้อ " การดำเนินงานเครือข่ายข่าวประชาชน " ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวง : 
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง  ณ  โรงแรม ทีเค พาเลซแอนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นายสุรสีห์  กิตติมณฑล  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดอบรม  มีผู้เข้ารับการอบรมจาก
๕ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ๒๑ คน,ภาคกลาง ๒๑ คน,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๑ คน,ภาคตะวันออก ๒๑ คน และภาคใต้ ๒๒ คน รวม ๑๐๖ คน
67139 1212870 1211376 1211374
วันที่ ๙ พ.ย.๖๒  สขว.กอ.รมน. โดย ปขร.ฯ  จัดประชุมคณะทำงาน และเครือข่ายข่าวประชาชน(เฉพาะกิจ) ในการเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวัง ในการเสด็จพระราชดำเนิน
เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒ โดยมี พ.อ.กฤษณีรีน  เบ้าลี  ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ และผู้แทนเครือข่ายข่าว 
กลุ่มอินทรีย์เวหา,  กลุ่มราชสีห์,  กลุ่มชมรมกำลังสำรองแห่งประเทศไทย,  กลุ่มมวลชนร่วมเพื่อความมั่นคง,  กลุ่มเฉพาะกิจกองหนุน,  กลุ่มรักชาติชุดไทยจิตรลดา,  กลุ่มมวลชน กอ.รมน.กทม. 
จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมประชุมหารือให้ข้อมูลสถานการณ์ด้านการข่าว และการมอบภารกิจ พร้อมทั้งแบ่งมอบพื้นที่เฝ้าระวัง  ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน.(วังรัตนาภา)
606786 606787 606780 
วันที่  ๓๐ ต.ค.๖๒   เวลา  ๑๔๐๐  สำนักการข่าว กอ.รมน. โดย ปขร.สขว.กอ.รมน.  จัดประชุมคณะทำงาน และเครือข่ายข่าวประชาชนในการเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัยความมั่นคง ที่จะส่งผลกระทบต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕  ในห้วง วันที่ ๒ พ.ย.๖๒ – ๔ พ.ย.๖๒  โดยมี พ.อ.ปริทัศน์   ตรีกาลนนท์ ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน.(๒)
ประธาน และ พ.อ.กฤษณีรีน  เบ้าลี ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.  พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ และผู้แทนเครือข่ายข่าว ๖  กลุ่ม จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมทั้งแบ่งมอบพื้นที่
รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน.(วังรัตนาภา)
554648 554661 554669
วันที่ ๒๒ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. โดย ปขร.สขว.กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าวให้กับ ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นกองหนุน ในหลักสูตรการฝึก
อบรมแกนนำภาคประชาชน ของ พัน.ร.มทบ.๑๑   โดยมอบหมายให้ พ.ท.บรรเทิง    แสงดอกไม้    นายพัชรวัฒน์    สืบสายอ่อน และ ร.อ.สมพล    ด่อนสิงหะ  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบต่างๆ และการสร้างเครือข่ายข่าวประชาชน” โดยมีทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นกองหนุนกลับภูมิลำเนา จำนวน ๑๐๐ นาย ณ ห้องประชุม พัน.สห. ถ.โยธี
กทม.
1123010 1123015 1123016
วันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ กอ.รมน.โดย สขว.กอ.รมน.ร่วมกับ การท่าอากาศยานดอนเมือง จัดอบรมสร้างเครือข่ายตระหนักรู้การก่อเหตุร้าย ให้แก่ พนักงานและเจ้าหน้าที่ด้านการรักษา
ความปลอดภัย และความมั่นคงของท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมด้วยผู้แทน AOC, ผู้แทนสายการบิน, ผู้แทนกองทัพอากาศ, ผู้แทนตำรวจท่องเที่ยวประจำ ทดม., ผู้แทนตำรวจสันติบาล,
ผู้แทน สน.ดอนเมือง, ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ, ผู้แทน ฝทอ., ฝปข., ฝกบ., ฝดภ., ศขส. และ ฝรภ. รวม ๓๗ นาย ณ ห้องประชุม ฝ่ายรักษาความปลอดภัย    ท่าอากาศยานดอนเมือง
โดยมี ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธาน   กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. และ พ.อ.สถิตย์ บุญเมือง
ผู้แทน ศปป.๓ กอ.รมน. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสังเกตุและสิ่งบอกเหตุด้านการก่อการร้าย
1111076 567792 567918 567922
วันที่ ๒ ต.ค.๖๒   เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ กอ.รมน.โดย สขว.กอ.รมน. ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดอบรมสร้างเครือข่ายตระหนักรู้การก่อเหตุร้าย ให้แก่ เจ้าหน้าที่ รปภ. , พนักงาน
บริการบนรถไฟ,พนักงานจำหน่ายตั๋วและเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ จากจังหวัดต่าง ๆ รวม จำนวน ๗๕ คน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สโมสรการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย นายสุจริต  เชาว์ศิริกุล 
รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม   พร้อมด้วย พ.อ.ปริทัศน์   ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. ,  พ.อ.สถิตย์  บุญเมือง  ศปป.๓ กอ.รมน.   เป็นผู้บรรยาย
ให้ความรู้ในหัวข้อ การสังเกตและสิ่งบอกเหตุด้านการก่อการร้าย  ผลการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  มีการซักถามปัญหาและหนทางแก้ไข    รวมทั้งจะได้มีการ
ขยายผลทั้งในส่วนของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และชุมชนรอบสถานีพื้นที่บริการของการรถไฟฯ ต่อไป 
2621 2630 2770 61800 
๒๗ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๑๓๐ สขว.กอ.รมน. จัดงานเลี้ยงขอบคุณ พร้อมมอบโล่ที่ระลึกตอบแทนในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และประพฤติตน
ด้วยความสื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พล.ท.นภนนท์  แก้วกำพล ผอ.สขว.กอ.รมน. เป็นประธาน  ณ ปขร.สขว.กอ.รมน.(วังรัตนาภา)
495065 495044 495075 495056 
วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๑๐๐ สขว.กอ.รมน. จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.สขว.กอ.รมน.ระหว่าง พล.ท.นภนนท์   แก้วกำพล กับ พล.ต.วัชระ  พิทยานรเศรษฐ ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน.
(วังรัตนาภา)
135456  494985  494974 
วันที่ ๙ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๑๓๐   กอ.รมน. โดย สขว.กอ.รมน.ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดอบรมสร้างเครือข่ายตระหนักรู้การก่อเหตุร้าย ให้แก่ พนักงานจำหน่ายตั๋ว,   พนักงาน
บริการบนรถโดยสาร และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ บริษัท ขนส่ง จำกัด โดย นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม  พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์  ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.  และ พ.อ.สถิตย์ บุญเมือง ศปป.๓ กอ.รมน. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสังเกตุและ
สิ่งบอกเหตุด้านการก่อการร้าย พร้อมทั้งจัดประชุม workshop โดยทีมงาน ปขร.สขว.กอ.รมน.
389641 389687 984297 20190909 092959
วันที่ ๕ ก.ย.๖๒    เวลา  ๐๙๐๐  -   ๑๒๐๐ ปขร.สขว.กอ.รมน. จัดประชุมคณะทำงานด้านเครือข่ายข่าวประชาชน  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  โดยมี  พล.ต.วินิจ     พัศดุ   รอง ผอ.สขว.กอ.รมน.(๒)
เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.อ.ปีย์ภัทร  มองเพชร รอง ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.  และ  ผู้แทนคณะทำงานเครือข่ายข่าวหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๓๗ คน  ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.
กอ.รมน.(วังรัตนาภา) 
470307 470302 470203 470295 
วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๒  สำนักการข่าว กอ.รมน. มอบหมายให้ พ.ท.บรรเทิง แสงดอกไม้  ผช.หน.ชรต.ปขร.สขว.กอ.รมน. เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การข่าวภาคประชาชน" ในการฝึก
อบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  จำนวน ๑๐๐ คน  โดยมีนายณรงค์     รักร้อย   ผวจ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม มอบวุฒิบัตรให้แก่ราษฎร 
ต.หนองนางนวล  อ.หนองฉาง จ .อุทัยธานี ในโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป) ณ วัดหนองมะกอก ต.หนองยาง   อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 
2f8854f4 364b 4940 8f4f ed5d8f2a8da2 956679 b2ed7fdb 49ec 4ea2 8a13 ca2edcc0a0d6 956686
วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. มอบหมายให้ พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์  ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง " การข่าวภาคประชาชน 
กับความมั่นคงของชาติ" ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร (พวม.) รุ่นที่ ๒  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพลเรือนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ จำนวน ๒๘  คน  
ณ  ห้องภูวนาถ ชั้น ๕ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
1175352 1190897 1190898 1190899
วันที่ ๒๘ ส.ค.๖๒  : เวลา ๐๙๓๐ – ๑๑๓๐  สขว.กอ.รมน จัดประชุม  นขต.สขว.กอ.รมน.  ประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยมี พล.ท.นภนนท์   แก้วกำพล  ผอ.สขว.กอ.รมน. เป็นประธาน 
พร้อมด้วย พล.ต.วินิจ  พัศดุ   รอง ผอ.สขว.ฯ(๒)    ,  พ.อ.สาละวิน  อุทรักษ์  ผช.ผอ.สขว.ฯ(๑)  ,  พ.อ.ชัยรัตน์ ธรรมชาติ ผช.ผอ.สขว.ฯ(๒)   ,  ผอ.ส่วน นขต.สขว.กอ.รมน. และ หน.ชุด 
บก.ควบคุม ชปข.สขว.กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน. 
460076 460065 460067 460081
วันที่ ๒๗ ส.ค.๖๒  เวลา ๑๓๐๐ – ๑๔๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. มอบหมายให้ นายพัชรวัฒน์ สืบสายอ่อน หน.ฝ่ายรวบรวมข่าวสารภาครัฐ และ พ.ท.บรรเทิง แสงดอกไม้ ผช.หน.ชรต.ปขร.
สขว.กอ.รมน. บรรยายงานข่าวหัวข้อ “ภัยความมั่นคง และปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ”ตามโครงการกองทุนการศึกษาสำนักงานองคมนตรี ของ พัน.ร.มทบ.11 ให้กับนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จำนวน 100 คน ณ  ห้ัองประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
941685 362910 941709 362913
วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๒  เวลา ๑๕๐๐ - ๑๗๐๐   สำนักการข่าว กอ.รมน.  มอบหมายให้ นายพัชรวัฒน์   สืบสายอ่อน หน.ฝ่ายรวบรวมข่าวสารภาครัฐ พร้อมคณะ บรรยายงานข่าวหัวข้อ “ภัยคุกคาม
ความมั่นคง และปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ” ตามโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานองคมนตรี ของ พัน.ร.มทบ.๑๑ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต จำนวน ๑๐๐ คน  
ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เขตดุสิต กทม.
361741 938819 938827 361744
วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒    กอ.รมน. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมภายใน กอ.รมน. ประจำปี ๒๕๖๒    โดยมี  พล.อ.ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์   เลขาธิการ กอ.รมน.  เป็นประธานมอบรางวัล
ในส่วนของ  สขว.กอ.รมน.  พ.อ.ปริทัศน์   ตรีกาลนนท์  ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.   รับรางวัลนวัตกรรมเชิงระบบ  ชื่อผลงานแพลตฟอร์มงานด้านการข่าว   (Platform Intelligence)
ณ  ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.
2634343 2634342 2634341
วันที่ ๒๐ ส.ค.๖๒  เวลา ๑๓๐๐  สำนักการข่าว กอ.รมน.  มอบหมายให้ นายพัชรวัฒน์   สืบสายอ่อน  และ พ.ท.บรรเทิง     แสงดอกไม้   พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“ประวัติศาสตร์ชาติไทย  และการสร้างเครือข่ายข่าวประชาชน“ ตามโครงการกองทุนการศึกษาสำนักงานองคมนตรี  ให้กับ คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  ซอยสุขุมวิท 62  กทม.
916747 916751 916740
สขว.กอ.รมน. จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านการข่าว ประจำปี ๒๕๖๒  และ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการข่าว ประจำปี ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุม  ปขร.สขว.กอ.รมน.
(วังรัตนาภา)    ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ ส.ค.๖๒ : ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐  โดยมี พ.อ.ปริทัศน์    ตรีกาลนนท์   เป็นประธานฯ   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และมวลชนที่ปฏิบัติงาน
ด้านการข่าวรวมทั้งได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อพสกนิกรชาวไทย   รวมถึงการแนะนำ วิธีการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน(CPR)ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
01 02 03 
วันที่ ๘ ส.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน.โดย ปขร.สขว.ฯ สนับสนุนการบรรยายงานข่าว ในหัวข้อ "ภัยคุกคามต่อความมั่นคง ของตำรวจภูธร ภาค ๗ " ตามโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง  โดยมอบให้  นายพัชรวัฒน์   สืบสายอ่อน  และ พ.ท.บรรเทิง   แสงดอกไม้ เป็นผู้บรรยาย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน ๕๑ นาย  ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
316242 316243 316612
วันที่ ๗  ส.ค.๖๒  เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐  สำนักการข่าว โดย ปขร.สขว.กอ.รมน.  มอบหมายให้  นายพัชรวัฒน์   สืบสายอ่อน   และ   พ.ท.บรรเทิง    แสงดอกไม้    เป็นผู้แทนร่วมประชุม
คณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ ชั้น ๕ เกียกกาย เขตดุสิต กทม. พร้อมทั้งได้ชี้แจงภัยความมั่นคง และสถานการณ์การก่อเหตุป่วนเมือง 
ในที่ประชุมรับทราบ
876983 876985 876987
วันที่  ๓๑ ก.ค.๖๒   เวลา  ๑๓๓๐     สำนักการข่าว กอ.รมน. โดย ปขร.สขว.กอ.รมน.  จัดประชุมคณะทำงาน และเครือข่ายข่าวประชาชนในการเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ 
เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยความมั่นคง ที่จะส่งผลกระทบต่อการประชุมอาเซียนฯ ในห้วงวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๒ - ๓ ส.ค.๖๒  ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน. โดยมี ผู้แทนจาก ศป.ข.มท., 
ขว.ทบ. และเครือข่ายข่าว ๖  กลุ่ม รวม ๒๕ คน ร่วมประชุมหารือ
852672  852673 852684 
วันที่ ๓๑ ก.ค.๖๒  เวลา  ๐๙๓๐–๑๑๔๐   สขว.กอ.รมน จัดประชุมประจำเดือน  นขต.สขว.กอ.รมน. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  โดยมี พล.ท.นภนนท์   แก้วกำพล  ผอ.สขว.กอ.รมน. เป็นประธาน
พร้อมด้วย พล.ต.วินิจ  พัศดุ   รอง ผอ.สขว.ฯ(๒)  , พ.อ.สาละวิน  อุทรักษ์  ผช.ผอ.สขว.ฯ(๑) , พ.อ.ชัยรัตน์ ธรรมชาติ ผช.ผอ.สขว.ฯ(๒)  ,  ผอ.ส่วน นขต.สขว.กอ.รมน. และ
หน.ชุด บก.ควบคุม ชปข.สขว.กอ.รมน.ภาค ๑  -  ๔  ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน   แผนการปฏิบัติงาน  ประจำเดือน  ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน (วังรัตนาภา)   ในโอกาสนี้
พล.ท.นภนนท์   แก้วกำพล ผอ.สขว.กอ.รมน. ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล พร้อมทั้งชมการปลูกพืชผักสวนครัว แบบเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณพื้นที่ 
วังรัตนาภา 
20190731 093529 20190731 092957 424419
วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าวให้กับ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี โครงการ อบรมด้านการข่าวสารเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
มีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  โดยมอบหมายให้ พ.ท.บรรเทิง แสงดอกไม้ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การรับส่งข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์” ณ ห้องปทุมมาศ
โรงแรมแมนฮัตตัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
6116 67434469 1567144650088845 7028961571883712512 n IMG 6495
วันที่ ๕ ก.ค.๖๒ สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าวให้กับ สง.เขตบางกอกน้อย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน ประจำปี
๒๕๖๒ โดยมอบหมายให้ นายพัชรวัชร    สืบสายอ่อน  พร้อมคณะ  บรรยายในหัวข้อ “ ภัยคุกคามด้านความมั่นคงและบทบาทมวลชนเฝ้าระวัง ”  ณ ห้องประชุม  ชั้น 3  อาคาร
สง.เขตบางกอกน้อย
768180 768181  768182
วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐   สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าวให้กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้าน
เทคนิค ด้านการข่าว การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ โดยมอบหมายให้ พ.ท.บรรเทิง แสงดอกไม้ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การข่าวและลักษณะของการข่าว”
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน  ๕๐ คน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
27 6 62 0328 27 6 62 0555 1561770068780
วันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒  เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าว จัดโดย สมท.กอ.รมน. โดยมอบหมายให้ นายพัชรวัฒน์ สืบสายอ่อน หน.ฝ่ายรวบรวม
ข่าวสารภาครัฐ ปขร.สขว.กอ.รมน. พร้อมคณะ   เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ " ภัยคุกคามความมั่นคงที่ทุกคนต้องตระหนัก " ในโครงการอบรมสื่อบุคคล เพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง ของ สมท.กอ.รมน. ณ ห้องประชุม ศบข.กอ.รมน.
283154  707824 708090
วันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒  :  เวลา  ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐   สขว.กอ.รมน จัดประชุม  นขต.สขว.กอ.รมน.  ประจำเดือน มิ.ย.62  โดยมี พล.ท.นภนนท์   แก้วกำพล  ผอ.สขว.กอ.รมน.  เป็นประธาน 
พร้อมด้วย พล.ต.วินิจ  พัศดุ   รอง ผอ.สขว.ฯ(๒)  , พ.อ.สาละวิน  อุทรักษ์  ผช.ผอ.สขว.ฯ(๑) , พ.อ.ชัยรัตน์ ธรรมชาติ ผช.ผอ.สขว.ฯ(๒) , ผอ.ส่วน นขต.สขว.กอ.รมน. และ หน.ชุด
บก.ควบคุม ชปข.สขว.กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน.
373888 373874 373872
วันที่ ๑๒  - ๑๓ มิ.ย.๖๒โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒  พล.ต.วินิจ พัศดุ รอง ผอ.สขว.กอ.รมน.(2) และ พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมฟังสรุปสถานการณ์
ด้านการข่าวโดยมี พ.อ.คณธัช  ชนะกาญน์ รอง ผอ.รมน.จว.ข.ก.ให้การต้อนรับ  และในวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๒  ตรวจเยี่ยมฟังสรุปสถานการณ์ด้านการข่าว โดยมี พ.อ.สมศักดิ์  แจ่มพัน
รอง ผบ.มทบ.๒๔(๒)/รอง ผอ.รมน.จว.อ.ด. และหน่วยข่าวใน ในพื้นที่ จว.อ.ด. และ จว.ใกล้เคียง ให้การต้อนรับ
2  3 7
วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ พล.อ.ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์  ลธ.รมน. ตรวจเยื่ยมการฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (CPX ๖๒) ห้วง ๑๐- ๑๔ มิ.ย.๖๒ ที่ศูนย์บูรณการ
และขับเคลื่อนการปฎิบัติงาน กอ.รมน.เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของ หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ทุกระดับ ในเรื่องการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  การติดตามและประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคาม  รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภัยคุกคาม  ให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นความมั่นคง โดย พล.ท.นภนนท์  แก้วกำพล ผอ.สขว.กอ.รมน. ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้ง
สขว.กอ.รมน.ได้จัด จนท.ประจำ กอร.ฝึกเข้าร่วมในการทดสอบแผนในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม ศบข.กอ.รมน. อาคารพระตำหนักเพชรรัตน์ สวนรื่นฤดี
1797469 1797471 1797472 
 
วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๒   เวลา  ๐๙๓๐  -   ๑๑๓๐   ปขร.สขว.กอ.รมน.   จัดประชุมคณะทำงานด้านเครือข่ายข่าวประชาชน     ครั้งที่  3/2562    โดยมี  พล.ต.วินิจ     พัศดุ  
รอง ผอ.สขว.กอ.รมน.(๒)  เป็นประธาน    พร้อมด้วย  พล.ต.ราชิต      อรุณรังษี   รอง ผอ.สขว.กอ.รมน.(๑)   ,   พ.อ.ชัยรัตน์    ธรรมชาติ    ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน.( ๒  ) ,  
 พ.อ.ปริทัศน์   ตรีกาลนนท์   ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.  และ  ผู้แทนคณะทำงานเครือข่ายข่าวหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ประมาณ 37 คน  ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน.
(วังรัตนาภา)
349149 349134 349133
 
วันที่ ๒๗ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๕๓๐ - ๑๖๓๐ สำนักการข่าว กอ.รมน.   สนับสนุนการบรรยายงานข่าวให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า (รสทป.) โดยได้                                                                    ฝึกอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ รุ่น ได้มอบหมายให้ พ.ท.บรรเทิง แสงดอกไม้ ผช.หน.ชรต.ปขร.ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การข่าวภาคประชาชน"      
มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ คน  ณ กอ.รมน.ภาค ๒ ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
608617 608620 608619
วันที่ ๒๒ พ.ค.๖๒  เวลา ๐๙๓๐ – ๑๑๐๐   สขว.กอ.รมน จัดประชุม  นขต.สขว.กอ.รมน.  ประจำเดือน  โดยมี พล.ท.นภนนท์   แก้วกำพล ผอ.สขว.กอ.รมน. เป็นประธาน
พร้อมด้วย พล.ต.วินิจ  พัศดุ   รอง ผอ.สขว.ฯ(๒)  , พ.อ.สาละวิน  อุทรักษ์  ผช.ผอ.สขว.ฯ(๑) , พ.อ.ชัยรัตน์ ธรรมชาติ ผช.ผอ.สขว.ฯ(๒)  ,  ผอ.ส่วน นขต.สขว.กอ.รมน.   
และ หน.ชุด บก.ควบคุม ชปข.สขว.กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน
337413 337406 337388
วันที่ ๑๔ พ.ค.๖๒  สำนักการข่าว กอ.รมน สนับสนุนการบรรยายงานข่าว ฯ ให้กับ กอ.รมน.จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมอบให้ พ.อ.ณัฐวัฒน์  นุ่นชูผล เป็นวิทยากรบรรยาย
หัวข้อ " ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และการรายงานข่าวสาร "    ให้กับ โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยมีเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๐๐ คน  ทั้งนี้ ได้จัดตั้งไลน์กลุ่มไว้ประสานงาน และรายงานข่าวสารชื่อ " กลุ่มเครือข่ายข่าวบรรจงบุรี "  พร้อมทั้งได้เชิญเครือข่ายข่าวให้เข้าร่วม
กลุ่มไลน์ ๐๐๗ สายข่าวความมั่นคง เพื่อแจ้งเบาะแสภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่ 
12211 12214 12220
วันที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๖๐๐ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานีศปป.๒ กอ.รมน. จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การข่าว
ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมี พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องงาน
การข่าวกับเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
616643 616644 616645
วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๒   พล.ท.นภนนท์  แก้วกำพล  ผอ.สขว.กอ.รมน. และข้าราชการ สขว.กอ.รมน. ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บังคับบัญชา กอ.รมน. เนื่องใน
วันปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กอ.รมน. สวนรื่นฤดี
74168 74176 74179
วันที่  ๙ เม.ย. ๖๒   เวลา  ๑๐๔๕  ข้าราชการ  ปขร.สขว.กอ.รมน. ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้ง รดน้ำขอพร ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและ
การทำงาน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ปขร.สขว.กอ.รมน. (วังรัตนาภา)
ดูรูป
 40640 40647 40651
วันที่  ๔  เม.ย.  ๖๒ เวลา  ๑๓๐๐   สำนักการข่าว กอ.รมน.  โดย ปขร.สขว.กอ.รมน.  มอบหมายให้  พ.ท.บรรเทิง  แสงดอกไม้    จัดมวลชนเครือข่ายข่าวประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกรวงผึ้ง  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  อาคารรื่นฤดี  ชั้น ๑  เขตดุสิต  กทม.  โดยมีข้าราชการ กอ.รมน.และ
กลุ่มมวลชนร่วมงาน ประมาณ ๓๐๐ คน
20190404 132614 20190404 132956 109457
 
วันที่ ๒ เม.ย. ๖๒  เวลา  ๑๕๐๐ - ๑๗๐๐  พ.ท.บรรเทิง  แสงดอกไม้  ผช.หน.ชรต.ปขร.ฯ /ผู้ประสานงานเครือข่ายข่าวประชาชน  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง
การใช้เครือข่ายข่าวประชาชนในการเฝ้าระวังภัยคุกคามในพื้นที่   ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการจัดทำประมาณการภัยคุกคามด้านความมั่นคง กอ.รมน. 
ณ  โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
messageImage 1554439013753 messageImage 1554439050302 messageImage 1554439007299
 
๒๙ มี.ค.๖๒  เวลา ๑๕๐๐ พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.สขว.กอ.รมน. ระหว่าง พล.ท.สิริพจน์  รำไพกุล กับ พล.ท.นภนนท์  แก้วกำพล ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน.
DSC 4517  DSC 4567 S 13926579
วันที่  ๒๕  มี.ค. ๖๒  เวลา ๑๖๐๐ - ๒๐๐๐ พล.ต.นภนนท์ แก้วกำพล รอง ผอ.สขว.กอ.รมน.(๑)  เป็นผู้แทน ผอ.รมน. ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ  ลานพระราชวังดุสิต 
891212 891214 2328192

วันที่  ๒๕ มี.ค.๖๒  เวลา  ๑๕๐๐  พ.อ.ปริทัศน์   ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ พ.อ.วัฒนา   จันทร์ไพจิตต์   หน.บก.ควบคุม ชปข.ฯ   เป็นผู้แทน                                                          สขว.กอ.รมน. บรรยายให้ความรู้เรื่อง การข่าวภาคประชาชนให้กับ รสทป. จากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน  ๒๕๐  คน  ณ  สโมสรนายทหารช่าง กรมทหารช่างที่ ๓                                                                      ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดโดย ปตท. และกรมป่าไม้ ร่วมกับ ทภ.๓                                                                                                                                                          ดูรูป

4963160 4963163 4963164
วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๒  เวลา   ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐  พ.อ.ปริทัศน์   ตรีกาลนนท์  ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ  "ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่และการเป็น
เครือข่ายเพื่อความมั่นคง"  ตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน  สมท.กอ.รมน. ให้แก่นักศึกษาโครงการเพชรในตม  จำนวน  ๔๕  คน  ณ   ห้องประชุมชั้น  ๒  อาคาร
ศปก.ทบ.(เดิม)
316702 316313 20190313 093746
ิวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒ พ.ท.บรรเทิง  แสงดอกไม้ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ ๔”  ณ  บริเวณหน้าอาคาร
นิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พญาไท กทม.
311424 311465 311429
วันที่ ๗ มี.ค.๖๒ พ.ท.บรรเทิง แสงดอกไม้ เป็นตัวแทน ปขร.สขว.กอ.รมน.ไปบรรยายในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการแก้ปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
โดยมี พล.ท.นายแพทย์ อำนาจ บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ สภากาชาดไทย
299992 299993 300001
วันที่ ๖ มี.ค. ๖๒ เครือข่ายบริษัท รปภ.และสมาคมครูฝึก รปภ. จำนวน 8 คน นำโดยนายภวัต อุดมสวัสดิ์  ประธานมวลชนร่วมเพื่อความมั่นคง ประชุมหารือการจัดตั้งเครือ
ข่ายข่าวประชาชน การจัดวิทยากรบรรยายในหลักสูตร รปภ.ในศูนย์ฝึกอบรม หรือสถานประกอบการ และการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาพนักงาน รปภ. จาก ป.4  เป็น
ม.3  ร่วมกับ  กศน. ณ  ห้องประชุม  ปขร.สขว.กอ.รมน.
291900 292350 292349
วันที่   ๒๗ ก.พ. ๖๒   เวลา  ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐  สขว.กอ.รมน  จัดประชุม  นขต.สขว.กอ.รมน. ประจำเดือน  โดยมี  พล.ท.สิริพจน์   รำไพกุล  ผอ.สขว.กอ.รมน.เป็นประธาน 
พร้อมด้วย พล.ต.นภนนท์    แก้วกำพล  รอง ผอ.สขว.กอ.รมน.(๑), พ.อ.สาละวิน  อุทรักษ์  ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน.(๑), พ.อ.ชัยรัตน์   ธรรมชาติ  ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน.(๒) ,
ผอ.ส่วน นขต.สขว.กอ.รมน.   และ  หน.ชุด บก.ควบคุม ชปข.สขว.กอ.รมน.ภาค  ๑  -  ๔   ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน   แผนการปฏิบัติงาน   ประจำเดือน   ณ   ห้องประชุม
ปขร.สขว.กอ.รมน.
  S 12255441  S 12255419 S 12255418
 
วันที่  ๒๖  ก.พ. ๖๒   ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ น.  ปขร.สขว.กอ.รมน.  จัดประชุมคณะทำงานด้านเครือข่ายข่าวประชาชน   ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒   โดยมี  พล.ต. นภนนท์     แก้วกำพลดูรูป
รอง ผอ.สขว.กอ.รมน.(๑) เป็นประธาน พร้อมด้วย  พ.อ.สาละวิน  อุทรักษ์   ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน.(๑),  พ.อ.ปริทัศน์   ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.ฯ และ  ผู้แทนคณะทำงาน
เครือข่ายข่าวหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๓๕ คน  ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน.(วังรัตนาภา)
   S 12206527 S 12206522 S 12206531
วันที่  ๑๔ ก.พ. ๖๒   เวลา  ๑๓๐๐-๑๕๐๐  พ.อ.ปริทัศน์    ตรีกาลนนท์  ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง  การข่าวภาคประชาชนในบทบาทเฝ้าระวัง
ข่าวลวง  ( fake news )   ตามโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เขตหนองจอก มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐  คน
S 40935472 S 40935469 S 40935473
วันที่   ๗  ก.พ.๖๒   เวลา ๐๙๐๐  -  ๑๒๐๐  สขว.กอ.รมน. จัดผู้แทน  พ.อ.วัฒนา   จันทร์ไพจิตต์   หน.บก.ควบคุม ชปข.สขว.กอ.รมน. ๓  เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ซึ่งจัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๓  สาขาลำปาง   โดยมี  พ.อ.สมศักดิ์   เตชะสืบ  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ลป. เป็นประธาน  รวมทั้งเป็นวิทยากร
ให้ความรู้และบรรยายสถานการณ์ด้านการข่าว, การข่าวเบื้องต้น และสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน  ให้กับ รสทป.พื้นที่  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน ๘ หมู่บ้าน
รวม ๑๑๔ คน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะฯ
4453344 4453339
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๒ เวลา  ๐๘๓๐  สำนักการข่าว กอ.รมน. จัดมวลชนเครือข่ายข่าวประชาชนจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมโครงการมวลชนจิตอาสา "คน รัก คลองส้มป่อย
ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"  ณ หน้าอาคารรื่นฤดี กอ.รมน.
443331 443344 443373
วันที่ ๑ ก.พ. ๖๒   เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ พ.อ.ปิยภัทร์    มองเพชร   บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง ให้กับ นทน. หลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว 
รุ่นที่  ๒๘ จำนวน  ๔๔  นาย  ณ  รร.ขว.ทบ. พร้อมทั้งได้มอบเอกสารประมาณการภัยคุกคาม  ประจำปี ๒๕๖๒ กอ.รมน. และสรุปผลการปฏิบัติงานคณะทำงานเครือข่ายข่าว
ประชาชน ประจำปี  ๒๕๖๑  เพื่อใช้เป็นคู่มือการศึกษาประกอบการฝึก  CPX  ของหลักสูตรการศึกษาต่อไป
2206880 2206888 448444
วันที่  ๓๑ ม.ค.๖๒ สำนักการข่าว กอ.รมน สนับสนุนการบรรยายงานข่าว ฯ  โดยมอบให้ พ.ท.บรรเทิง    แสงดอกไม้  ผช.หน.ชรต.สขว.กอ.รมน./ผู้ประสานงานเครือข่ายข่าว
ประชาชน ฯ  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  การข่าวภาคประชาชน  ให้แก่ราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า(รสทป.) กรมป่าไม้  จำนวน  ๑๐๐  คน   ณ วัดเขาดินวนาราม    ต.วังน้ำลัด
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
175984 175993 175994
 
วันที่ ๓๐ ม.ค.๖๒  เวลา ๐๙๓๐ - ๑๒๓๐   สขว.กอ.รมน จัดประชุม  นขต.สขว.กอ.รมน.  ประจำเดือน โดยมี พล.ท.สิริพจน์   รำไพกุล   ผอ.สขว.กอ.รมน.    เป็นประธาน                         
พร้อมด้วย  พ.อ.ชัยรัตน์ ธรรมชาติ ผช.ผอ.สขว.ฯ(๒) ,  ผอ.ส่วน นขต.สขว.กอ.รมน.   และ หน.ชุด บก.ควบคุม ชปข.สขว.กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔    ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน  
แผนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน.
9557 9575 9570
 
วันที่ ๒๘ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. โดย พ.อ.ปริทัศน์    ตรีกาลนนท์  ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.  บรรยายเรื่องการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง ให้กับ 
นทน.หลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว รุ่นที่ ๒๘  ณ รร.ขว.ทบ. โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายจำนวน ๔๔ นาย
2195186 2195188 2195197
 
วันที่  ๒๐ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๗๐๐ - ๑๒๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. โดย ปขร.สขว.กอ.รมน. จัดมวลชนเครือข่ายข่าวประชาชน จำนวน ๕๐ คน (กอ.รมน.จัดมวลชน ๒๐๐ คน) 
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด Big Cleaning Day ในพื้นที่ต้้งแต่ สนามม้านางเลิ้ง - อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
20190120 082947 1547960911867 1547987196134
 
วันที่  ๒๑ ม.ค.๖๒    เวลา ๑๓๐๐-๑๔๐๐     สำนักการข่าว กอ.รมน.  สนับสนุนการบรรยายงานข่าว ฯ  โดยมอบให้ พ.ท.บรรเทิง     แสงดอกไม้   ผช.หน.ชรต.สขว.กอ.รมน.
/ผู้ประสานงานเครือข่ายข่าวประชาชน ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ให้แก่   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ "สานไทยใจหนึ่งเดียว" 
(สานเสวนา) ในพื้นที่ กทม.  จำนวน 150 คน  ณ  ศูนย์อบรมหนองจอก เขตหนองจอก กทม.
S 69902343 S 69902344 S 69902348 
 
วันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๖๒  เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐  พล.ท.ณรงค์พันธ์      จิตต์แก้วแท้   มทภ.1 / ผอ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 1       เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม กองทัพภาคที่ ๑ โดยมีผู้บังคับบัญชา ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด และสื่อมวลชนแต่ละแขนง จำนวน 26 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 600 คน ในโอกาสนี้
สำนักการข่าว กอ.รมน.มอบหมายให้  พ.อ.ปริทัศน์    ตรีกาลนนท์  ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. บรรยายให้ความรู้ในด้านการข่าว การสยบข่าวลือ การเป็นเครือข่ายข่าวประชาชน              
และช่องทางการติดต่อสื่อสาร
116221 126897 126893
 
วันที่ ๑๕  ม.ค. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙๐๐ -  ๑๑๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าว  ฯ โดย พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ. ปขร. สขว.กอ.รมน. มอบหมายให้ 
พ.อ. วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การข่าวภาคประชาชน ให้แก่ เครือข่ายราษฎร์อาสาพิทักษ์ป่า ( รสทป. )ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมผู้เข้ารับ
การอบรมจำนวน 100 คน.   ณ วัดท่าต้นธง  หมู่ที่ 1.  ต. ไทยชนะศึก  อ. ทุ่งเสลี่ยม.  จ.  สุโขทัย
4183651 4183650 4183649 
 
วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐๓๐ - ๑๒๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าวและการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวในพื้นที่ ให้แก่เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัคร
แรงงาน วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ โดยจัดให้ พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์ ผอ.ปชร.สขว.ฯ, นายพัชรวัฒน์  สืบสายอ่อน  และ พ.ท.บรรเทิง แสงดอกไม้  เป็นวิทยากรบรรยาย
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 150 คน  ณ  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  กรุงเทพมหานคร
121710 121712 121687 
       
วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๖๓๐ - ๑๗๓๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าวให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า (รสทป.)กรมป่าไม้ 
โดยจัดให้ พ.ท.บรรเทิง     แสงดอกไม้ ผช.หน.ชรต.ปขร.ฯ/ผู้ประสานงานเครือข่ายข่าวประชาชน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "  การข่าวภาคประชาชน   " โดยมี
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน  ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
2686 2688 2689
 
วันที่ 20 ธ.ค.61  ปขร.สขว.กอ.รมน.   จัดงานรื่นเริงคริสต์มาส ปีใหม่ ๒๕๖๒  ณ วังรัตนาภา   ขอบคุณผู้สนับสนุน รายการอาหารเครื่องดื่ม ของขวัญ และ  อื่นๆ ที่ได้รับ 
จาก กำลังพล หรือเครือข่ายข่าวประชาชน ที่มีน้ำใจทุกท่าน
 54685 27245 101435                                                                                          
วันที่ 20 ธ.ค.61 เวลา 1330   สขว.กอ.รมน จัดประชุม นขต.สขว.กอ.รมน. ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2561 โดยมี พล.ท.สิริพจน์   รำไพกุล  ผอ.สขว.กอ.รมน. เป็นประธาน                                                                
พร้อมด้วย พล.ต.นภนนท์  แก้วกำพล รอง ผอ.สขว.ฯ(1) , พ.อ.สาละวิน  อุทรักษ์ ผช.ผอ.สขว.ฯ(1) และ พ.อ.ชัยรัตน์ ธรรมชาติ ผช.ผอ.สขว.ฯ(2) พร้อมด้วย ผอ.ส่วน 
นขต.สขว.กอ.รมน. และ หน.ชุด บก.ควบคุม ชปข.สขว.กอ.รมน.ภาค 1 - 4 ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน.
101416 101403 101407
 
วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑  พ.ท.บรรเทิง แสงดอกไม้ และ จ.ส.อ.ดานัย อุ่นอารมย์  เป็นผู้แทนหน่วยร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว  ณ  ลานพระราชวังดุสิต มีกำลังพล 
และมวลชนไปร่วมกิจกรรม กว่า ๔๐ คน

 ดูรูป

000 001 003
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑  เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าวให้กับหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) รุ่นที่ ๑/๖๒ โดยจัดให้
นายพัชรวัฒน์   สืบสายอ่อน หน.ฝ่ายรวบรวมข่าวสารภาครัฐ ปขร.สขว.ฯ และ พ.ท.บรรเทิง  แสงดอกไม้  ผช.หน.ชรต.ปขร.ฯ/ผู้ประสานงานเครือข่ายข่าวประชาชน
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เครือข่ายข่าวภัยคุกคามความมั่นคงและการเฝ้าระวัง" โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน  ณ  ร้อย.ลว.ไกล ๑ เขตหลักสี่ กทม.
 38148 38177 38160
๑๒ ธ.ค.๖๑   เวลา ๐๙๐๐  สำนัก จเร กอ.รมน. จัดการอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านกฎหมายราชการ โดยมี พล.อ.วุฒิไกร   คล้ายวงษ์   จเร กอ.รมน.  เป็นประธาน
พิธีเปิดการอบรม  และมีนายอัจฉริยะ  เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม  เป็นวิทยากร ในการอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านกฎหมายราชการ 
แก่เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ประจำปี ๖๒ โดย สำนักการข่าว กอ.รมน. จัดให้ พ.ท.สำเริง  รักษา หน.ชปข.สขว.กอ.รมน. เป็นผู้แทนเข้าร่วมรับการอบรม ฯ ณ สโมสร ทบ. 
(ส่วนกลาง) วิภาวดีรังสิต และชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก 
  
003                  002                  001
 
๑๒ ธ.ค.๖๑  เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการข่าวแก่วิทยากรครูฝึกหมู่บ้าน อพป.ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
โดยมอยหมายให้  พ.อ.วัฒนา   จันทร์ไพจิตต์ เป็นผู้แทนหน่วยบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง  "  ภัยคุกคามด้านความมั่นคงและการข่าวเบื้องต้น  "    จำนวน  ๘๕  คน     
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
3782522  3782515  3782519  3782516
 
๑๒ ธ.ค.๖๑  เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าวให้กับหลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ ๓๔ โดยจัดให้   
พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.,นายพัชรวัฒน์ สืบสายอ่อน หนฝ่ายรวบรวมข่าวสารภาครัฐ และ พ.ท.บรรเทิง แสงดอกไม้ ผช.หน.ชรต.สขว.กอ.รมน. 
บรรยายหัวข้อเรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม่และเครือข่ายข่าวประชาชน  ณ  รร.กร.กร.ทบ.

6 2  7  8  

9  5  8

๖ ธ.ค.๖๑  เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าวให้กับ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ 
กอ.รมน.กทม. โดยจัดให้  พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. , นายพัชรวัฒน์ สืบสายอ่อน หน.ฝ่ายรวบรวมข่าวสารภาครัฐ และ พ.ท.บรรเทิง แสงดอกไม้
ผช.หน.ชรต.สขว.กอ.รมน./ผู้ประสานงานเครือข่ายข่าวประชาชน บรรยายหัวข้อเรื่อง การรายงานข่าวและการแจ้งเหตุ ให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนในพื้นที่ กทม. จำนวน ๓๓๐ คน  ณ  โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กทม. 

24156   24144  24157             

24100   24097  24290  

๕ ธ.ค.๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร..วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑  
เวลา ๑๙๐๐ ณ ท้องสนามหลวง สำนักการข่าว กอ.รมน. จัด ร.ท.ชุมพลฯ  เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์

  S 30711871  8973  8974 

๓๐ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าวโดยจัดให้ นายพัชรวัฒน์ สืบสายอ่อน และ พ.ท.บรรเทิง แสงดอกไม้ จนท.ปขร.ฯ
เป็นวิทยากรบรรยาย การสร้างเครือข่ายข่าวประชาชน ให้กับชุดวิทยากร รสทป. กรมป่าไม้ จำนวน ๑๐๐ คน ณ  โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จังหวัด ป.ข.                            

12621 12819 12622 

12655 12820 12822

สำนักการข่าว กอ.รมน. สนับสนุนการบรรยายงานข่าวให้กับ ชุดครูฝึก อพป. กอ .รมน.ภาค ๑ ตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชา และ ร่วมสร้างขยายเครือข่ายเครือข่ายข่าวประชาชน
๒๗๐๘๓๐ พ.ย.๖๑ น.อ.อำนรรฆ  ภมรพล ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท) และ น.อ.กฤดา กุสุมา ณ อยุธยา ร.น. หน.กลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด
การปฐมนิเทศ  ชุดครูฝึกและวิทยากรโครงการ อพป. ประจำปี งป.๖๒ ของ กอ.รมน.ภาค ๑  โดยมี พ.อ.วิรัฏร์  วงษ์จันทร์  รอง ลธ.กอ.รมน.ภาค ๑ เป็นประธาน กอ.รมน.จังหวัด ร.ย.  
จัด น.ท.ฐิติพันธ์ คำปอ ร.น. รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯ, ร.อ.รุ่งรุจ  สโรบล ร.น. ผช.หน.ชรต. พร้อมด้วย ร.ต.อ.อมรเทพ  เขี้ยวสิงห์ และทีมงาน 
ครูฝึก อพป.จังหวัดระยอง จำนวน ๕ นาย  เข้าร่วมการปฐมนิเทศชุดครูฝึกและวิทยากรโครงการ อพป. ประจำปี งป.๖๒ ของ กอ.รมน.ภาค ๑ จำนวน ๒๕ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน
ระหว่าง ๒๗ – ๓๐ พ.ย.๖๑ ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จว.ระยอง  
437497   437491
 
๒๗ พ.ย.๖๑  ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ปขร.สขว.กอ.รมน. จัดประชุมคณะทำงานด้านเครือข่ายข่าวประชาชน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ โดยมี  พล.ต.นภนนท์  แก้วกำพล
รอง ผอ.สขว.กอ.รมน.(๑) เป็นประธาน พร้อมด้วย  ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๓๐ คน  ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน.(วังรัตนาภา)   
61308    61311
 
61310    61307
   
๑๙ พ.ย.๖๑ สำนักการข่าว กอ.รมน. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พ.อ.สาละวิน อุทรักษ์ ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน.(๑) เป็นประธาน 
โดยจัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จว.น.บ. ระหว่างวันที่ ๑๙ –๒๐ พ.ย.๖๑ โดยแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการจัดตี้งและสร้างเครือข่ายข่าวประชาชน 
พื้นที่เป้าหมาย พร้อมฝึกปฏิบัติ 
 52964  52960  52971
 
52935  52945  52942
 
๒๙ ต.ค.๖๑ สำนักการข่าว กอ.รมน. จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านการข่าว  โครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี
พ.อ.สาละวิน  อุทรักษ์ ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน.(๑) เป็นประธาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ต.ค. ๖๑ ณ  โรงแรมเดอะริช นนทบุรี ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จว.น.บ.
 
4 159220        2 507814
 
1 529971       507822
  
๒๕ ก.ย.๖๑ พล.ท.สิริพจน์  รำไพกุล ผอ.สขว.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการข่าว ณ ห้องประชุม ๖๐๕ อาคาร กอ.รมน. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบกอบด้วย รอง ผอ.สขว.กอ.รมน.(๑), ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน.(๑,๒), ผบ.นขต.สขว.กอ.รมน., หน.บก.ควบคุม ชปข.สขว.ฯ, หน.บก.ควบคุม ชปข.สขว.กอ.รมน.ภาค ๑-๔  
 
1883932
 

 

๑๒ ก.ย.๖๑ พล.ท.สิริพจน์  รำไพกุล ผอ.สขว.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีงานเลี้ยงขอบคุณและมอบโล่ที่ระลึก พร้อมทั้งเงินสวัสดิการค่าตอบแทน ในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน  ๔ นาย  ณ ปขร.สขว.กอ.รมน.(วังรัตนาภา)

 

 11
 
 

 ๑๑ ก.ย.๖๑ พล.ต.ราชิต อรุณรังษี รอง ผอ.สขว.กอ.รมน./รอง หน.คณะทำงานฯ เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านเครือข่ายข่าวประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน. (วังรัตนาภา) วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ การบูรณาการทำงานร่วมกันของคณะทำงานฯ และการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑

DSCN97771

                                                   

                    ๓๑ พ.ค.๖๑ พล.ต.ราชิต   อรุณรังษี  รอง ผอ.สขว.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเครือข่ายข่าวประชาชน ครั้งทื่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ปขร.สขว.กอ.รมน. วังรัตนภา

                                                    web     web1
 

 

๒๕ ก.ค.๒๕๖๑ น.อ.ธีค์ชรัช ศรีสวัสดิ์ ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ง.(ท) ,พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. จนท.กอ.รมน.จังหวัด พ.ง. และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว., จนท.ชรต.จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ นาย ณ ห้องประชุม ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

334141

 
 

๒๔ ก.ค.๒๕๖๑ พล.ร.ต.บวร มัทวานุกูล ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.(ท) ,พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. จนท.กอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว., จนท.ชรต. จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ นาย ณ ห้องประชุม กศน.อ.เมือง จ.ภูเก็ต


1954086

 

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ พล.ต.นภนนท์ แก้วกำพล รอง ผอ.สขว.กอ.รมน., พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ง.(ท) ,พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. จนท.กอ.รมน.จังหวัด ต.ง.และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว., จนท.ชรต.จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ นาย ณ ห้องประชุมศ่าลากลาง อ.เมือง จ.ตรัง

1952038

 

๒๐ ก.ค.๒๕๖๑ พ.อ.ทิม เรือนโต รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ท.(ท) ,พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน. จนท .กอ.รมน.จังหวัด พ.ท.และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว., จนท.ชรต. จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วน ร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ นาย ณ ห้องประชุมศ่าลากลาง อ.เมือง จ.พัทลุง

113993

 

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑ พ.อ.ปกรณ์ ธรรมโชติ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ศ.(ท) ,พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.,พ.อ.ปรีชา ศรีสุวรรณ หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป กอ.รมน.จังหวัด น.ศ. จนท.กอ.รมน.จังหวัด น.ศ.และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว., จนท.ชรต. จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้า หมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ นาย ณ ห้องประชุมศ่าลากลาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

1732503

 
๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ พล.ต.ทรงพล สุมนาวดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ.(ท) ,พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.,พ.อ.พีระพงศ์  ศรีสุวรรณ หน.กลุ่มงานแผนงานโครงการและข่าว กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ. จนท.กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ.และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว., จนท.ชรต. จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ นาย ณ ภัตตาคารป๊อบอาย อ.เมือง จว.ส.ฎ.
 853214
  
๕ ก.ค.๒๕๖๐ พ.อ.สมเจตตะณ์  ภักดีบรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ส.(ท) ,พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.,พ.อ.รัชพล คุยสี รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.จังหวัด ม.ส., จนท.กอ.รมน.จังหวัด  ม.ส. และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว., จนท.ชรต. จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ นาย 
 
1694864
 
 ๔ ก.ค.๒๕๖๑ พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท) , พ.อ.กฤษณีรีน เบ้าลี ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน., พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.,พ.อ.หญิง พนิตตา สุขสำราญ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ม., จนท.กอ.รมน.จังหวัด  ช.ม. และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว., จนท.ชรต. จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ นาย ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึก นศท.มทบ.๓๓   อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จว.ช.ม.

1692056

 

๓ ก.ค. ๒๕๖๑ พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท) พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.,    จนท.กอ.รมน.จังหวัด ล.ป.และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว. จนท.ชรต.จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุมล้อมรัก บ้านแม่ รีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดลำปาง อ.เมือง จว.ล.ป.

1689722

 
 
๒๑ มิ.ย.๖๑  พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์  เพ็ชรแสง รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.น.(ท),พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน., จนท.กอ.รมน.จังหวัด  น.น. และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว., จนท.ชรต. จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดน่าน อ.เมือง จว.น.น. 
 1661167
 
 
๒๒ มิ.ย.๖๑ พ.อ.ชินทัศ  หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร.(ท),พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.,จนท.กอ.รมน.จังหวัด พ.ร. และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว., จนท.ชรต. จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุม ที่ว่าการ อ.เมือง จังหวัดแพร่ 
 1663905
 
 

        

๒๐ มิ.ย.๖๑ พล.ต.คณเดช  พงศบางโพธิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท),พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน., จนท.กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว., จนท.ชรต. จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จว.ชร.
1658437
 

 

๑๙ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.คณเดช  พงศบางโพธิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท),พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน., จนท.กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว., จนท.ชรต. จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จว.ชร. 
1655807
 
 
 
๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ พล.ต.ราชิต อรุณรังษี รอง ผอ.สขว.กอ.รมน., พล.ต.มนัส  จันดี รอง ผอ.รมน.กทม.(ท)  พ.อ.สาละวิน  อุทรักษ์ ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน., พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน., จนท.ปขร.สขว.กอ.รมน., จนท.กอ.รมน.กทม.และ ชุด บก.ควบคุม ชรต.สขว. จนท.ชรต.กอ.รมน.กทม.จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน   ณ ห้องประชุมส่วนประสานงานข่าวร่วม สขว.กอ.รมน. ถนนเศรษฐศิริ เขตดุสิต กทม. (วังรัตนาภา)
 
 aaa
 
  
๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ พ.อ.ฐาวิรัตน์  ยังน้อย รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช.(ท),พ.อ.สาละวิน  อุทรักษ์ ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน., พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน., นายเสรี  หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จนท.กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.,และ จนท.วิทยากร ปขร.สขว.กอ.รมน. พร้อมด้วย จนท.ชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร (ชรต.) จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน  ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  อ.เมือง จว.พ.ช.
 
1626592
 
๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ พ.อ.สมศักดิ์  แจ่มพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท)  พ.อ.สาละวิน  อุทรักษ์ ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน., พ.อ.ปริทัศน์  ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.,และ จนท.วิทยากร ปขร.สขว.กอ.รมน. พร้อมด้วย จนท.ชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร 
(ชรต.) จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน  ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลาว่าการจังหวัดเลย อ.เมือง จว.ล.ย.
 722874
 
 

 

 

๕ มิ.ย.๒๕๖๑ พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.(ท),พ.อ.สาละวิน อุทรักษ์ ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน., พ.อ.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.,และ จนท.วิทยากร ปขร.สขว.กอ.รมน. พร้อมด้วย จนท.ชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร (ชรต.) จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ศาลาว่าการจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จว.อุดรธานี

476838

  
๔ มิ.ย.๒๕๖๑ พ.อ.สาละวิน  อุทรักษ์ ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน.,พ.อ.ชัยพฤกษ์  กองสมบัติ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.พ.(ท) และ จนท.วิทยากร ปขร.สขว.กอ.รมน. พร้อมด้วย จนท.ชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร (ชรต.) จัดโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย มีมวลชนเข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน  ณ ห้องประชุมศาลาว่าการจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
 

 716393